NYHEDER OM AAFO BESTYRELSEN MEDLEMSKAB KONTAKT
Høringssvar NY FUplan 2015

2015-11-05

Høringssvar fra ÅFO vedr. plan for fritids- og ungdomsområdet i Aarhus Kommune

  1. ÅFO kan anbefale byrådet at tiltræde den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune. Planen er velformuleret, og ambitionsniveauet er højt.

Vi sympatiserer med den brede dannelsesforståelse, det overordnede menneskesyn og den inkluderende tilgang til arbejdet med børn og unge, som planen er udtryk for. Vi bakker op om de overordnede værdier i planen omkring medborgerskab, demokrati, fællesskab og dannelse i bred forstand. Planen formulerer et vigtigt fokus på læring og udvikling, trivsel og sundhed og i særdeleshed på inklusion af de udfordrede børn og unge. Dette gælder både, når det drejer sig om de udsatte, og når det handler om de med særlige behov.

  1. ÅFO kan anbefale byrådet at vedtage at skolerne og fritids- og ungdomsskoleområdet skal indgå gensidigt forpligtende aftaler vedr. fælles opgaver i forhold til lokaldistriktets børn og unge, der opdateres årligt.

Det er vigtigt, at det i dette samarbejde fastholdes at fritids- og ungdomsskolernes indsatser er komplementære, som det også fremhæves side 9. Området løfter skolernes indsats ved ikke at blive skole, men ved at være ’fri tid’, ved at være frivilligt og dermed båret oppe af lysten hos børnene og de unge til at være med, fordi det giver mening for dem selv.   

Det ’fritidsrum’, som FU er med til at forvalte, er en grundsten i vores by og i vores samfund, som vi skal værne om.

 

Øvrige kommentar til FUplanen

 

Forældre:

Afsnittet om inddragelse af forældre er noget tyndt. Det kunne fremhæves at det i den frigørelsesproces, som man træder ind i som ung, er meget vigtigt at bevare et godt forhold til sine forældre, fordi man som ung har brug for sine forældre på en ny, men ikke mindre afgørende måde. På samme vis har FU brug for et tæt samarbejde med forældrene for at indfri målsætningerne. Vi vil derfor gerne opfordre til at FUplanen skærper sit forældrefokus og insistere på en involvering af og et tæt samarbejde med forældrene. I den nye Børn og Ungepolitik har forældrene/familierne fået mere plads. Det er en positiv tendens, som kan have afgørende betydning for, om vi når hele vejen rundt om de børn og unge, der er omdrejningspunktet for politikken.

Ved at gøre FU-området mere åbent for forældre, vil man hurtigere kunne komme i dialog med forældrene, hvis der opstår problemer. FU-området kunne også i højere grad signalere, at forældre, der oplever vanskeligheder i forhold til at støtte deres børn og unge, kan få hjælp og vejledning hos de ansatte. På den måde vil man i højere grad sammen kunne tilrettelægge en helhedsorienteret indsats til gavn for børnene og de unge. Dette vil langt hen af vejen sikre, at man lykkes med intensionen om den tidlige indsats.

Måske sporer man en smule berøringsangst i forhold til inddragelse af forældrene grundet i en gængs fortælling om, at de unge ikke ønsker at forældrene inddrages. Men spørger man de unge direkte, som man har gjort i undersøgelsen udarbejdet af Sex og Samfund, er signalet utvetydigt:

80 % mener, at forældre, der taler mere med deres børn om, hvordan de har det, vil være en god eller en rigtig god metode til at hjælpe børn og unge, der mistrives, til at få det bedre”. Læs undersøgelsen her

Læs: Et nært forhold til forældrene forebygger unges selvmord.

Læs: Unge, hvis forældre sætter grænser for alkoholindtaget, drikker mindre:

Læs: Gode samtaler mellem forældre og de unge forebygger mistrivsel:

 

Formelle organer for forældreindflydelse

Planen mangler også at forholde sig til betydningen af de vigtige formelle organer i FU, som giver forældrene adgang til indflydelse på deres børns fritidstilbud i FUregi – nemlig bestyrelserne og de lokale brugerråd. Det bør der rettes op på.

 

 Overgang fra SFO til FU

I ÅFO savner vi en tydelig formulering af vigtigheden af en god og tryg overgang fra SFO til FU. SFO nævnes kun en enkelt gang på side 10, og det er kun i forbindelse med børn med særlige behov.

 

Ressourcer

Planen er ambitiøs, og når man læser den, så er man ikke i tvivl om, hvor vigtigt FUområdet er. Det fremgår tydeligt, at man tror på, at meget kan løftes med den fritidspædagogiske indsats. Dette gælder i forhold til at tilbyde spændende, inspirerende fritidsmiljøer, som løfter den enkeltes livskvalitet, men derudover er FU også en afgørende faktor i forhold til kommunes samlede socialt forebyggende arbejde på børne- og ungeområdet og er en vigtig aktør i det kriminalitets-forebyggende arbejde. FU spiller endvidere en afgørende rolle i forhold til at støtte de unge i at få en uddannelse; jf. 95 % målsætningen.

 

Men når man ser på ressourcetildelingen til området, så oplever man en vis diskrepans. ÅFO opfordre derfor til, at Århus Kommune investerer i området, så man kan forløse det fulde potentiale i FUindsatsen, og dermed stimulere børn og unge til at træffe de rigtige valg i tilværelsen til gavn for dem selv og for samfundet som sådan – også set i et økonomisk perspektiv.

 

Morten Bowman, Formand i Århus Forældreorganisation

Mette Bach Larsen, daglig leder af Århus Forældreorganisation

FLERE NYHEDER FRA ÅFO
Coronakrise 2020 Børn passer ikke sig selv!
2020-10-14
Oplæg om bedre indeklima for børn samt Generalforsamling i Århus forældreorganisation
2020-10-13
undersøgelse af tilstedeværsnormering i Århus
2020-10-12
Ny undersøgelse bekræfter - der er alt for få voksne
2020-10-11
udtalelse fra ÅFO og rådmanden Daginstitutioner bag facaden
2020-10-10
ÅFO og rådmanden sætter normeringer under lup
2019-04-19
Nanna Kruuse tale d. 6 april
2019-04-12
25 marts Temamøde for pædagoger og forældre
2019-03-18
Se alle nyheder...
NYHEDSBREVE
SFO og KLUB nyheder december 2019
DTnyheder december 2019
SFO og KLUB nyheder september 2019
Dagtilbud nyheder august 2019
Dagtilbud Nyheder marts 2019
SFO og KLUB nyheder marts 2019
Budgetorientering fra ÅFO 2018
FU Budgetorientering 2018
SFO og klub nyhedsbrev juni 2018
Dagtilbud nyhedsbrev juni 2018
Se flere nyhedsbreve...

ÅRHUS FORÆLDREORGANISATION
FO-byen
Frederiksgade 78C
8000 Århus C

Mette Bach Larsen
post@aafo.dk
Tlf.: +45 25 48 17 31

HVAD ER ÅFO?
ÅFO er en interesseorganisation for forældre med børn i SFO, dagpleje, daginstitutioner og klubber i Århus. ÅFO repræsenterer både private, selvejende og kommunale daginstitutioner. Vi arbejder på vegne af alle forældre i medlemsinstitutionerne.

NYHEDSBREV
ÅFO udsender et nyhedsbrev med information om børn- og ungeområdet i Århus. Tilmeld dig vores nyhedsbrev i dag, så er du altid opdateret om vores arbejde.