NYHEDER OM AAFO BESTYRELSEN MEDLEMSKAB KONTAKT
ÅFO Årsberetning for 2013

2014-02-07

ÅFO ser tilbage på et spændende år, hvor vi bl.a. skiftede navn, arbejdede med skolereform, kommunalvalg og intensiverede samarbejdet med forvaltningen.

Navneskifte fra Forældrenævnet til ÅFO
I 2013 skiftede vi navn fra Forældrenævnet i Århus til ÅFO (Århus Forældreorganisation). Navnet har eksisteret i næsten 40, så det var ikke uden betænkeligheder. Men vi erfarede gang på gang, at navnet ikke blev oplevet som dækkende for det arbejde, vi udfører. Mange troede fejlagtigt, at vi var et klagenævn eller en kommunal instans. Derfor blev navneskiftet besluttet. Det nye navn er blevet taget rigtig godt imod.

Hjemmeside og Facebook
Da vi fik nyt navn, fik vi også ny hjemmeside: tjek www.aafo.dk og en ny Facebook side: www.facebook.dk/aarhusforaeldre. Hvis du ’synes godt om’ os, så får du løbende opdateringer om ÅFO’s arbejde og kan kommentere på aktuelle emner og debatter.

Skolereformen - SFOen og børnenes frie tid
Skolereformen har fyldt meget i 2013, og gør det fortsat. Hele skoleområdet står over for store forandringer, og meget er fortsat uvist. Vores fokus er SFOen og børnene ret til fritid. Vi mener, at det også fremover vil være vigtigt med gode pædagogiske tilbud til vores børn i skoleregi.

ÅFO har op til vedtagelsen af skolereformen arbejdet med en række initiativer. Vi arrangerede lokalt forældremøde sammen med Århus Lærerforening og BUPL samt et debatmøde med FOLA (Forældrenes Landsorganisation) hvor Pernille Hviid, lektor i psykologi fra KUA deltog.

ÅFO savner klare politiske udmeldinger vedrørende SFOens fremtid og har derfor sendt en henvendelse til byrådet. Læs den her

ÅFO stod derudover for en landsdækkende kampagne på facebook “Forældre for SFOer, fritidshjem og klubber” sammen med FOLA, Københavns Forældreorganisation samt en række andre forældreorganisationer landet over. Kampagnen satte fokus på vigtigheden af SFOer, fritidshjem og klubber. Kampagnen resulterede i en rapport, der blev sendt til alle partier. Se den her. Dette førte videre til et fint samarbejde mellem fagforeninger, forældreorganisationer, Liberal Alliance og Enhedslisten og resultatet blev en fælles kronik. Læs den her

ÅFO deltog også på et todages seminar i Silkeborg arrangeret af rådmanden om reformen sammen med pædagoger, lærere, forvaltningsfolk, politikere mv. Antorini kiggede også forbi.

Forældreindflydelsen i SFOerne sat på spil
I januar kom et forslag i byrådet i høring, som truer SFOforældrerådenes eksistens. Forslaget ønsker fremover at lade det være op til skolebestyrelsen at bestemme, om der skal være et SFO-forældreråd eller ej, hvis der er medlemmer i bestyrelsen med børn i SFO. ÅFO ønsker at byrådet fastholder de nuværende bestemmelser om, at der skal være SFOforældreråd på alle skoler, så forældrene fortsat har mulighed for indflydelse på deres børns fritidsinstitution.

Vi har været særligt glade for vores samarbejde med Foreningen af Skolebestyrelser (FSAA) i denne sag. FSAA mener ligesom ÅFO, at SFOforældrerådene er en gevinst for skolerne og et vigtigt organ for forældre. Vi er også enige i at samarbejdet mellem SFOforældreråd og skolebestyrelser er vigtigt og bør udbygges og styrkes lokalt. Sammen inviterede vi os til et møde med den nye rådmand Bünyamin Simsek, hvor vi fremlagde vores synspunkter. Det var et godt møde, og vi oplevede, at der blev lyttet til os.
Dernæst skrev vi et fælles debatindlæg, der blev bragt i JPÅrhus. Læs det her.

Vi har naturligvis også indsendt høringssvar. Det er der heldigvis også mange af SFOforældrerådene, der har gjort. Også BUPL skriver i deres høringssvar, at de støtter op om SFOforældrerådene. Vi håber, at der bliver lyttet! ÅFO høringssvar finder du her

Budgetforlig i skolereformens tegn
De store omvæltninger budgetmæssigt foregik i 2013 på skoleområdet. Der var kun få ændringer på dagtilbudsområdet. Der blev ikke vedtaget besparelser på børneområdet i større målestok, men der blev dog fortsat vedtaget mindre budgetforringelser både i dagtilbud og i SFOer, som vi gerne var foruden.
ÅFO pointerede, at vi fortsat savner at, at de 29 mio. kr., som Århus fik fra regeringens side til kvalitetsløft i dagtilbuddene, blev brugt til det oprindelige formål.

Kommunalvalget – børnenes stemme
I forbindelse med valget lavede ÅFO’s en politikertest, hvor de opstillede politikere gav deres synspunkter til kende på børne og unge-området. 751 forældre tog testen for at se, hvilke politikere de var mest enige med. Derudover satte vi besparelser og normeringer i dagtilbud på dagsordenen i et minivælgermøde på P4 Østjylland.

Mere forældreindflydelse i dagtilbud
En aktuel sag om genhusning af kursister i et dagtilbud i dagtilbuddets åbningstid har haft et særligt fokus i vores arbejde. Sagen har stor principiel betydning, fordi sagen rejser spørgsmålet om, hvad vores dagtilbud skal kunne rumme, og hvad vi som forældre vil lægge børn til. ÅFO har sammen med forældrene fra den pågældende institution været til foretræde for Børn og Ungeudvalget. Det førte til, at SF har stillet forslag i byrådet om mere forældreindflydelse i dagtilbud. Forslaget ønsker at lade det være op til bestyrelserne at beslutte principper for anvendelse af dagtilbuddenes lokaler inden for åbningstiden. Som det er nu, gælder dette princip kun uden for åbningstiden. Forslaget er stillet på baggrund af den konkrete sag, hvor det blev tydeligt, at forældrene undervejs i processen har været sat helt udenfor indflydelse. ÅFO håber, at forslaget bliver vedtaget, så der ikke fremover kommer lignende tilfælde.

Samarbejde med forvaltningen
I 2013 er samarbejdet med forvaltningen blevet intensiveret. Det værdsætter vi, fordi det betyder, at der i endnu højere grad bliver sat fokus på forældrenes synsvinkler.

ÅFO har skrevet tekster til nye brochure til råd og bestyrelser i et samarbejde med forvaltningen. Brochurerne er lagt på intra og kan også findes på vore hjemmeside. Det gode samarbejde har nu også ført til, at man kan finde ÅFO på Aarhus kommunens hjemmeside. Det er vi glade for, da vi ser det som endnu en blåstempling af os som interesseorganisation for forældre i Aarhus.

I forbindelse med dialogmøderne var ÅFO og Foreningen af Skolebestyrelser i Aarhus også i år inviteret til at komme med ideer til både indhold og form på møderne. Vi er særligt glade for at SFOforældrerådene på forældreorganisationernes opfordring også blev inviteret.

Endelig lykkedes det, at få forvaltningen til at oprette officielle mailadresser til dagtilbudsbestyrelserne, så kommunikationen med forældrene i de formelle organer i dagtilbuddene fremover kan foregå direkte. Det er en stor fordel for vores arbejde, men det er også et godt signal fra forvaltningen om, at man vil forældrene. Vi arbejder videre på, at også SFOforældrerådene får officielle mailadresser.

Bestyrelserne har i forbindelse med en evaluering af det bydækkende forældresamarbejde modtaget et spørgeskema bl.a. med spørgsmål om ÅFO. Der er mange positive kommentar til vores arbejde, som vi blev glade for. Der var også kritik, som vi værdsætter og som er taget til efterretning. Læs evalueringen her

Ny rådmand
I forbindelse med kommunalvalget blev rådmandsposten overdraget fra til Bünyamin Simsek fra Venstre. Vi har i ÅFO været meget glade for vores samarbejde med Kristian Würtz (s). Men vi er sikre på, at den gode stil fortsætter. Simsek har vi over tid oplevet som en dygtig politiker, der gerne vil forældrene. Ved rådmandsskiftet udsendte vi en pressemeddelelse, som blev bragt i Stiften. Du kan læse pressemeddelelsen her

Medlemsmøder
ÅFO inviterede repræsentanter fra SFOforældreråd og dagtilbudsbestyrelser til medlemsmøde. Det var en succes! Der blev præsenteret gode ideer og udvekslet mange erfaringer. ÅFO vil fremover afholde årlige medlemsmøder.

Forældrehenvendelser
Vi har som altid også haft en del forældrehenvendelser. F.eks. fra forældre, der gerne vil have råd og vejledning i forhold til bestyrelsesarbejdet, forældresamarbejde, kompetenceforhold mv. Vi hjælper også gerne med at skrive indlæg til pressen, henvendelser til forvaltning og/eller politikere. ER der forældre, der ønsker at klage over forhold i en institution, vejleder vi gerne om procedurer og retningslinjer herfor.

Vi har haft en del henvendelser fra forældre med konkrete sager, som vi er gået ind i på grund af deres principielle betydning. I år har det bl.a. drejet sig om brug af dagtilbuds lokaler til genhusning af kursister i dagtilbuddets åbningstid, lukning af deltidsinstitution, problematisk genhusning, manglende forældreinddragelse i forbindelse med omstruktureringer.

Vi har i de senere år haft fokus på at komme tættere på vores medlemmer, og det går fremad. Dette kan også aflæse af den stigende tendens til at forældre henvender sig til os med forskellige anliggender. Vi besøger fortsat jævnligt SFOer og dagtilbud. Ligesom også medlemsmøderne styrker medlemskontakten.

Afgående bestyrelse har følgende anbefalinger til den nye bestyrelsen for 2014:
- Fortsæt med at styrke kontakten til medlemmerne
- Fortsæt med at arbejde for at alle forældre i Århus skal kende ÅFO.
- Fortsæt en tæt kontakt til forvaltning og rådmand. Indgå gerne i forpligtende arbejde i forhold til styrkelse af forældreengagementet.

ÅFO’s bestyrelse
Morten Bowman, Nada Hawa, Belinda S. Hornsgaard, Lars Klavsen, Lars Megdal, Christina Hatting, Stine Skogberg, Ditte Felding, Kasper Tangsig og S
FLERE NYHEDER FRA ÅFO
Coronakrise 2020 Børn passer ikke sig selv!
2020-10-14
Oplæg om bedre indeklima for børn samt Generalforsamling i Århus forældreorganisation
2020-10-13
undersøgelse af tilstedeværsnormering i Århus
2020-10-12
Ny undersøgelse bekræfter - der er alt for få voksne
2020-10-11
udtalelse fra ÅFO og rådmanden Daginstitutioner bag facaden
2020-10-10
ÅFO og rådmanden sætter normeringer under lup
2019-04-19
Nanna Kruuse tale d. 6 april
2019-04-12
25 marts Temamøde for pædagoger og forældre
2019-03-18
Se alle nyheder...
NYHEDSBREVE
SFO og KLUB nyheder december 2019
DTnyheder december 2019
SFO og KLUB nyheder september 2019
Dagtilbud nyheder august 2019
Dagtilbud Nyheder marts 2019
SFO og KLUB nyheder marts 2019
Budgetorientering fra ÅFO 2018
FU Budgetorientering 2018
SFO og klub nyhedsbrev juni 2018
Dagtilbud nyhedsbrev juni 2018
Se flere nyhedsbreve...

ÅRHUS FORÆLDREORGANISATION
FO-byen
Frederiksgade 78C
8000 Århus C

Mette Bach Larsen
post@aafo.dk
Tlf.: +45 25 48 17 31

HVAD ER ÅFO?
ÅFO er en interesseorganisation for forældre med børn i SFO, dagpleje, daginstitutioner og klubber i Århus. ÅFO repræsenterer både private, selvejende og kommunale daginstitutioner. Vi arbejder på vegne af alle forældre i medlemsinstitutionerne.

NYHEDSBREV
ÅFO udsender et nyhedsbrev med information om børn- og ungeområdet i Århus. Tilmeld dig vores nyhedsbrev i dag, så er du altid opdateret om vores arbejde.