NYHEDER OM AAFO BESTYRELSEN MEDLEMSKAB KONTAKT
ÅFO høringssvar: organisering af Fritids- og ungdomsområdet

2014-03-26

 

Høringssvar vedr. analyse af Fritids- og ungdomsskoleområdet i Århus

ÅFO ønsker ikke at pege entydigt på en model for organiseringen af FUområdet. Men vi bidrager gerne med synspunkter i forhold til indholdet i høringsmaterialet. Dog skal det anføres, at vi tager afstand fra model 3. Den model giver ingen ’ro’ på børn- og ungeområdet.

 

Kvalitet i fritidstilbuddene

Vi anerkender, at de forandringer, der kommer til at ske på skoleområdet, også vil føre til ændringer af fritidsområdet – her særligt klubtilbuddet for 5.-7. klasse.

For fritidskub-delen bliver rekruttering og fastholdelse en udfordring pga. den længere skoledag. Vi håber, at man fra politisk side vil fortsætte med at sikre klubberne mulighed for at levere fritidstilbud med høj pædagogisk kvalitet og mange muligheder til gavn for børn og unge i Aarhus. Dette kræver en stabil økonomi, som muliggør en høj andel af uddannet personale. De lokale tilbud skal have rammerne til at kunne tilbyde en bred vifte af forskellige tilbud og der skal være mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af åbningstiden. Et tæt samarbejde med skolen og flere bydækkende arrangementer er også en del af løsningen.

Der bør fortsat prioriteres en fritidspædagogisk tilgang til børn og unges fritid, hvor der primært sigtes på sociale kompetencer, personlig trivsel og udvikling. Børn og unge har stor gavn af den fritids/klub-pædagogiske tilgang, fordi de har brug for steder, hvor der er plads og rum til at udfolde sig, hvor der er voksne, der har tid til at lytte, diskutere væsentlige problemstillinger, og som kan give råd og vejledning i øjenhøjde. Fritidstilbuddene skal fortsat være spændende og dynamiske fritidsrum, der kan lære medlemmerne selvstændighed og ansvarlighed overfor sig selv og andre.

 

Samarbejde med skolen

ÅFO støtter at samarbejdet med skolen opprioriteres. Vi ser det som en betingelse for, at vi lykkes med skolereformen i Århus. FUtilbuddene bør være en del af den fremtidige ’åbne skole’, derfor støtter vi et kontraktligt, forpligtende partnerskab mellem klub og skole, hvor pædagoger fra klubområdet også er en del af den pædagogiske indsats på skolen. Det er afgørende at der afsættes personalemæssige ressourcer for at få et vellykket samspil mellem skole og fritidstilbud.

Det anføres i materialet, at pædagogerne fra FU også kan indgår i undervisningen. Vi kender modellen fra SFOerne og anbefaler, at en lignende model indgår i udviklingen af FUområdet.

  • Samtidig skal det fastholdes at klubberne er frivillige tilbud, som de unge og deres forældre vælger til, fordi de mener, at det er gode tilbud som gavner trivsel og sociale relationer.
  • Samtidig skal der fortsat være fokus på, at der betales for fritidstilbud, og at forældrebetalingen ikke må finansiere undervisning heller ikke pædagogers deltagelse i undervisning/understøttende undervisning.

Århus Skolelederforening og Ungdomsskolelederforeningen har sammen udgivet et hæfte om samarbejdet om skolereformen. Her anvises mange forskellige ideer til, hvordan samarbejdet kan foregå. Vi opfordrer til at dette indhold bliver indtænkt i arbejdet fremover.

Vi tror på, at det er vigtigt at anskue børn og unge fra forskellige vinkler. Vi tror på, at problemer i skolen (undervisningen) nogen gange bedst lader sig løse i et andet miljø med andre voksne, med en anden faglighed. Dette skal naturligvis foregå i et samarbejde med skolens lærere.

ÅFO anbefaler, at der fra politisk side fortsat vil være fokus på, at fritidslivet er vigtigt for vores børn og unge, så fritidstilbuddene ikke nedprioriteres i forhold til den obligatoriske skolegang.

 

Fysiske forhold

ÅFO er bekymrede over de fysiske forhold for fritidstilbuddene, idet deres aktiviteter i udpræget grad fremover tænkes at skulle foregå på skolerne. Det kan give store lokale problemer, hvis skolerne skal rumme undervisning frem til kl. 15, SFO, fritidsklubber, ungdomssskole og fritidsbruger. Vi håber, at der fra politisk side lægges op til at fritidsområdet, også hvad angår lokaler, ikke nedprioriteres.

 

Forældreengagement

Rapporten peger på, at den nuværende struktur er problematisk for forældreengagement. ÅFO vil gerne påpege, at det at ændre formelle strukturer i sig selv har ringe effekt på forældreengagementet (dette viser flere af de analyser, der har været lavet i forbindelse med evalueringer af omstruktureringer i Aarhus Kommune). Det at skabe øget forældreengagement kalder på en anden måde at gøre tingene på lokalt. Et tættere samarbejde med skolen er en del af løsningen. Men det handler også om, at man lokalt tænker forældrene mere med, samt at man giver gode muligheder for, at forældrene får noget at skulle have sagt. Medindflydelse skaber engagement.

ÅFO støtter, at det på FUområdet er muligt for forældre at stille op til en bestyrelse, som har reelle kompetence. Det anbefaler vi også fremover vil være en mulighed for forældre. I dag ser vi SFOråd på skolerne uden formelle kompetencer og uden høringsret, hvilket vi finder problematisk. Forældre, der har valgt et tilbud til, bør også have reel mulighed for at øve indflydelse på deres børn og unges fritidstilbud. ÅFO mener, at der skal sættes ind med en ekstraordinær indsats i forhold til forældrene i fritidsklubberne, så de i højere grad vil tilslutte sig de lokale bestyrelser. Denne indsats bør være en del af indsatsen, som på et bydækkende niveau arbejder med fremme af forældres engagement.

 

Aktiviteter på tværs af skoleedistrikter og bydækkende aktiviteter

I den nuværende struktur har børn og unge mulighed for frit at vælge mellem klubtilbuddene. Dette betyder, at der i klubberne er børn og unge fra forskellige skoler. Det forhold udgør et stort socialt plus for alle børn, men i særdeleshed for børn, der ikke får deres sociale behov dækket på deres egen skole. Klubberne fungerer som samlingssteder for børn og unge i lokalområderne, og er på den måde med til at styrke børn og unges tilhørsforhold til der hvor de bor og dermed også ansvar overfor deres bydel. Dette aspekt kan man miste ved at placere klubberne under skolerne, da disse i højere grad vil blive en service for den enkelte skoles børn.

Mødet mellem børn og unge fra forskellige bydele i bydækkende arrangementer skal fortsat prioriteres som en del af tilbuddet for børn og unge. Mødet mellem børn og unge fra forskellige miljøer er med til at skabe rummelighed, forståelse og respekt for hinanden. Vi anbefaler at der fortsat lægges vægt på bydækkende tiltag. Dette vil også positivt kunne påvirke medlemstallet.  

 

Ledelse

ÅFO støtter til hver en tid at flest mulig ressourcer bruges til det nære pædagogiske arbejde. Det anbefales altid, at man er opmærksom på, om der kan effektiviseres på ledelsesniveau uden at det går ud over kvaliteten.

 

Pædagogisk ledede legepladser

ÅFO støtter ikke, at de pædagogisk-ledede legepladser fremover vil være ubemandede. Der er brug for fristeder, hvor børn og unge kan få en snak med en voksen, som ikke er en del af skolen og som ikke er familie. Legepladserne udgør et frirum for børn og unge, og det er en fordel, at man her ikke skal være medlem, men frit kan komme efter behov uden at skulle registreres. Vi mener, at legepladserne kan spille en vigtig rolle i forhold til fremtidens ’åbne skole’.

ÅFO bakker op om høringssvar indsendt af FOA angående de pædagogisk ledede legepladser.

 

Morten Bowman, formand for Århus Forældreorganisation

Mette Bach Larsen, daglig leder i Århus Forældreorganisation

FLERE NYHEDER FRA ÅFO
Coronakrise 2020 Børn passer ikke sig selv!
2020-10-14
Oplæg om bedre indeklima for børn samt Generalforsamling i Århus forældreorganisation
2020-10-13
undersøgelse af tilstedeværsnormering i Århus
2020-10-12
Ny undersøgelse bekræfter - der er alt for få voksne
2020-10-11
udtalelse fra ÅFO og rådmanden Daginstitutioner bag facaden
2020-10-10
ÅFO og rådmanden sætter normeringer under lup
2019-04-19
Nanna Kruuse tale d. 6 april
2019-04-12
25 marts Temamøde for pædagoger og forældre
2019-03-18
Se alle nyheder...
NYHEDSBREVE
SFO og KLUB nyheder december 2019
DTnyheder december 2019
SFO og KLUB nyheder september 2019
Dagtilbud nyheder august 2019
Dagtilbud Nyheder marts 2019
SFO og KLUB nyheder marts 2019
Budgetorientering fra ÅFO 2018
FU Budgetorientering 2018
SFO og klub nyhedsbrev juni 2018
Dagtilbud nyhedsbrev juni 2018
Se flere nyhedsbreve...

ÅRHUS FORÆLDREORGANISATION
FO-byen
Frederiksgade 78C
8000 Århus C

Mette Bach Larsen
post@aafo.dk
Tlf.: +45 25 48 17 31

HVAD ER ÅFO?
ÅFO er en interesseorganisation for forældre med børn i SFO, dagpleje, daginstitutioner og klubber i Århus. ÅFO repræsenterer både private, selvejende og kommunale daginstitutioner. Vi arbejder på vegne af alle forældre i medlemsinstitutionerne.

NYHEDSBREV
ÅFO udsender et nyhedsbrev med information om børn- og ungeområdet i Århus. Tilmeld dig vores nyhedsbrev i dag, så er du altid opdateret om vores arbejde.